Regionalni industrijski sindikat

Godišnji odmor

Large_korcula

Svaki radnik ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor. Radnik se ne može odreći prava na godišnji odmor. Radnik ima pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna svaku kalendarsku godinu. Poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja.

Svaki radnik ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor i ovih se prava ne može odreći.

Više detalja o godišnjem odmoru pronađite u Zakon o radu

Radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor od najmanje četiri tjedna za svaku kalendarsku godinu.

Maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje pet tjedana.

Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na puni godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod poslodavca.

Iznimno, radnik kojem prestaje radni odnos, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora.

Blagdani i neradni dani određeni zakonom, razdoblje privremene nesposobnosti za rad koje je utvrdio ovlašteni liječnik, te dani plaćenog dopusta, ne uračunavaju se u trajanje godišnjeg odmora.

Radnik se ne može odreći prava na godišnji odmor. Ništetan je sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).

Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac.

Poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja.

Neiskorišteni dio godišnjeg odmora radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

U slučaju prestanka ugovora o radu poslodavac je dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora.

Novčanom kaznom od 31.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba ako radniku ne omogući korištenje godišnjeg odmora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o radu.

Ako radniku ne omogući korištenje godišnjeg odmora, poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe kaznit će se novčanom kaznom od 4.000,00 do 6.000,00 kuna.

Preporučite članak: